Certifikat

Förpackningstillverkare med kvalitet & noggrannhet

Vi har en stor ansvarskänsla för kvalitet och noggrannhet i vår produktion. Det innebär att vi har full spårbarhet genom hela produktionsledet.

I ett led att aktivt följa med vad som händer inom livsmedelskvalitet, så är vi medlemmar i Svenska Arom- och Kryddföreningen, http://www.aromochkryddforeningen.se

Vi samarbetar nära med våra kunder för att förankra ett långvarigt samarbete.

Vi är inte miljöcertifierade men följer konsekvent och noga vår miljöpolicy, som uppdateras kontinuerligt.

Miljöpolicy

MILJÖMÅL / RIKTLINJER

I vårt arbete med miljö och hållbar utveckling utgår vi från Miljöbalken med beaktande av olika myndigheters och organisationers krav och önskemål. Vi tillämpar också försiktighetsprincipen – att åtgärder skall vidtas för att undvika skada för miljö och hälsa. 


MILJÖPOLICY

Vi skall följa gällande miljölagstiftning och lokala kommunala föreskrifter.
Vi skall vid val av leverantörer och samarbetspartner om möjligt prioritera de som har program för att minska sin påverkan på miljön.
Vi skall utifrån konsumentpreferenser, produktsäkerhetskrav och befintliga förpackningslösningar sträva efter att välja de samarbetspartners som totalt sett ger minsta miljöpåverkan.
Vi skall arbeta för att minimera antalet transporter och välja de miljömässigt sett mest resurseffektiva transportlösningarna.
Vi skall arbeta för att spill och avfall minimeras så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart, och att spill och avfallshanteringen minst uppfyller gällande lagkrav.
Vi skall vid extern spill- och avfallshantering anlita certifierade samarbetspartners.
Vi skall i de fall det är ekonomiskt och processtekniskt försvarbart välja den miljömässigt bästa tekniken och de miljömässigt bästa lösningarna vid investeringar eller andra åtgärder.
Vi skall uppträda ärligt och öppet i vår externa och interna information rörande miljöfrågor och miljöengagemang.


LÖPANDE MILJÖARBETE

Utvecklingsarbete samt Urval och Inköp av Råvaror, Material och Tjänster
Vårt arbete inom detta område skall präglas av att utveckla, producera, transportera och sälja produkter och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Logistik
Vår verksamhet kräver ett omfattande flöde av gods och varor och det skall så långt det är ekonomiskt försvarbart väljas de flöden som är hållbara och ger minsta möjliga miljöpåverkan

Kretslopp och avfall
Vi skall sträva efter en så miljömässigt bra hantering som möjligt och att mängden avfall som går till deponi minskar, samt att det finns en väl fungerande återvinningshantering.
Vi skall vara med i de insamlingssystem som berör verksamheten, t.ex. REPA och Svensk Glasåtervinning
Vi skall ha avtal med certifierad samarbetspartner för den avfallshantering som ingår i verksamheten och som man själv beslutar om.

Internt miljöarbete
Vi skall i vårt interna arbete sträva efter att miljöpåverkan från all intern verksamhet minimeras. Detta skall ske genom ständig intern kommunikation och utbildning där medarbetarna informeras och instrueras om vår miljöpolicy och våra miljömål.

BRC-Certifiering

Source Food production är kvalitetscertifierade enligt BRC.

Ladda ner certifikat

Ekologisk produktion
Source Food production erbjuder ekologiska råvaror och produkter som är certifierade enligt EG förordningen 834/2007

Ladda ner certifikat

Kontakta oss

Växel: 0416-511710

Adress: Hammargränd 2E, 275 39 Sjöbo

E-post: info@sourcefood.se